D A B S    C O N T A C T    D I R E C T O R Y

DABS Logo


شماره مرکزی دافغانستان برشنا شرکت 0752024308 بوده کارکنان میتوانند به نمبر مذکوردرتماس شده به شخص موردنظر خویش از طریق شخص مسئول به شماره داخلی را گفته حل مشکلات نموده ممنون سازید.Developed by MIS Department
Copyright © DABS-Da Afghanistan Breshna Sherkat